Prekių garantinės sąlygos

I. Bendrosios sąlygos
1. Šios prekių kokybės garantijos sąlygos yra viešosios, pakabintos visose UAB „LIROSTA“ prekybos patalpose pirkėjams gerai matomoje vietoje ir skelbiamos interneto sveitainėse adresu www.lirosta.lt ir www.liro.lt .
2. Prekių pardavimo metu, pirkėjams pageidaujant, žodžiu suteikiama visapusiška informacija apie parduodamas prekes, ypač atkreipiant dėmesį į šias garantijos sąlygas.
3. Sumokėdamas prekių kainą pirkėjas kartu patvirtina, kad jam yra suprantamos prekių kokybės garantijos sąlygos, todėl ateityje jis negali remtis jų nežinojimu.
4. Prekių kokybės garantijos sąlygos yra šalims privaloma pirkimo – pardavimo sutarties dalis.

II. Automobilių serviso paslaugų garantijos terminai
5. UAB “LIROSTA” automobilių servisuose atliktiems darbams suteikiamas šešių mėnesių garantijos terminas.

III. Prekių kokybės garantijos terminai
6. UAB „LIROSTA“ parduodamoms prekėms, išskyrus žemiau pateiktas išimtis ir specialias sąlygas, nustatomas vienerių metų, bet ne daugiau kaip 30 000 km ridos, kokybės garantijos terminas. Pastaba: Jei prekės normatyvinio keitimo periodas yra trumpesnis negu 30 000 km ridos (pvz., filtrai, degimo žvakės, eksploataciniai skysčiai ir pan.), kokybės garantija suteikiama tik iki prekės normatyvinio keitimo periodo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju neviršijant vienerių metų termino.
7. Trumpesni prekių kokybės garantijos terminai nustatomi šioms UAB „LIROSTA“ parduodamoms prekėms:
7.1. Šeši mėnesiai – prekėms, sumontuotoms transporto priemonėje, kuri yra naudojama keleivių vežimo paslaugoms teikti.
7.2. Trys dienos – ARB, ARG ir FAHRMANN guoliams (atsižvelgiant į šių prekių tiekėjų nustatytus kokybės garantijos terminus).
8. Ilgesni prekių kokybės garantijos terminai nustatomi šioms UAB „LIROSTA“ parduodamoms prekėms:
8.1  Dveji metai – ZIGGI prekėms, išskyrus rato guolius.
8.2. Treji metai – Energizer akumuliatoriams, neatsižvelgiant į ridą.
8.3. Dveji metai – akumuliatoriams (išskyrus Energizer), neatsižvelgiant į ridą.Pastaba: Sunkvežimiuose, autobusuose, specialioje ir žemės ūkio technikoje eksploatuojamiems akumuliatoriams suteikiama vienerių metų kokybės garantija.
9. Specialios prekių kokybės garantijos suteikimo sąlygos:
9.1. Pakabos amortizatoriams kokybės garantija suteikiama tik tuomet, jei kartu keičiami abu vienos ašies amortizatoriai.
9.2. Pakaitinimo ir uždegimo žvakėms kokybės garantija suteikiama tik tuomet, jei kartu keičiamos visos variklyje esančios pakaitinimo ir uždegimo žvakės.
9.3. Sankabos detalėms kokybės garantija suteikiama tik keičiant kartu visą sankabos komplektą: sankabos diską, diskatorių ir sankabos guolį.
9.4. Pagrindiniams paskirstymo diržams kokybės garantija suteikiama tik kartu keičiant visus pagrindinio paskirstymo diržo įtempimo guolius, įskaitant ir hidraulinius įtempėjus.
9.5. Stabdžių diskams kokybės garantija suteikiama tik tuomet, jei kartu keičiami abu tos pačios ašies stabdžių diskai bei sumontuojamos naujos stabdžių trinkelės.
9.6. Kampiniu užveržimu montuojamoms cilindrų galvutės tarpinėms kokybės garantija suteikiama tik tarpinę sumontuojant kartu su naujais galvos varžtais.
9.7. Hidrokompensatoriams kokybės garantija suteikiama tik tuomet, jei kartu keičiami visi variklyje esantys hidrokompensatoriai.

IV. Prekių kokybės garantijos taikymas     
10. Prekėms nustatyta kokybės garantija taikoma tik tuomet, kai yra įvykdytos jos suteikimo sąlygos, tarp jų ir specialios, pirkėjui pateikus tai patvirtinančius dokumentus UAB „LIROSTA“ kartu su Reklamacijos aktu.
11. Pirkėjų reikalavimai dėl prekių trūkumų gali būti reiškiami, jei trūkumai nustatyti per kokybės garantijos terminą. Prekių kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui. Rida nustatoma pagal teisingai užpildytą Reklamacijos aktą.
12. Prekių kokybės garantija netaikoma, jei:
12.1. Iš UAB „LIROSTA“ pirktos prekės buvo sumontuotos autoserviso įmonėje, kuri negali patvirtinti savo tinkamos kvalifikacijos pagal gamintojo/tiekėjo reikalavimus.
12.2. Iš UAB „LIROSTA“ pirktos prekės buvo sumontuotos ir (ar) eksploatuojamos nesilaikant gamintojo/tiekėjo reikalavimų ir instrukcijų.
12.3. Reikšdamas reikalavimus dėl prekių trūkumų pirkėjas nepateikia jų įsigijimą iš UAB „LIROSTA“ patvirtinančio dokumento originalo (kasos aparato kvito, arba pirkimo – pardavimo kvito, arba kito prekių pirkimą patvirtinančio dokumento) bei garantijos talono, jei toks buvo išduotas.
13. Nustatyti prekių kokybės garantijos terminai nepratęsiami.

V. Garantinio aptarnavimo tvarka
14. Prekės garantiniam aptarnavimui priimamos, jei tenkinamos visos išdėstytos sąlygos.
15. Siekdamas garantinio aptarnavimo pirkėjas prekių pirkimo vietoje privalo išsamiai ir tiksliai užpildyti UAB „LIROSTA“ nustatytos formos Reklamacijos aktą.
16. Prekės, kartu su būtinais pateikti dokumentais ir Reklamacijos aktu, perduodamos UAB „LIROSTA“, kad pastaroji inicijuotų ekspertizę kokybės trūkumų priežastims nustatyti. Pastaba: Jei prekės yra vienos sistemos/bloko komplektuojamosios dalys (pvz., sankabos dalis, dujų paskirstymo mechanizmo dalis, stabdžių dalis ir pan.), UAB „LIROSTA“ reikalavimu pirkėjas privalo pateikti visas susijusias sistemos/bloko dalis; priešingu atveju prekės garantiniam aptarnavimui nepriimamos.
17. UAB „LIROSTA“ per vieną mėnesį nuo prekių priėmimo garantiniam aptarnavimui informuoja pirkėją jo nurodytu telefonu apie ekspertizės išvadas ir Reklamacijos akto nagrinėjimo rezultatus.
18. Po ekspertizės atlikimo pasitvirtinus Reklamacijos akte pirkėjo nurodytiems kokybės trūkumams, už kurių atsiradimą pirkėjas neatsako, UAB „LIROSTA“ pakeičia prekes tinkamos kokybės prekėmis. Pakeistos prekės pirkėjui negrąžinamos. Jei pirkėjas nagrinėjimo laikotarpiu buvo savo lėšomis nupirkęs iš UAB „LIROSTA“ analogiškas prekes pakeitimui, pirkėjo pasirinkimu jam atlyginama šių prekių įsigijimo kaina pagal pateiktus pirkimo dokumentus (nekeičiant ir negrąžinant garantiniam aptarnavimui perduotų prekių) arba keičiamos tinkamos kokybės prekėmis pirma pirktos prekės (neatlyginant vietoj jų pirktų analogiškų prekių kainos).
19. Po ekspertizės atlikimo nepasitvirtinus Reklamacijos akte pirkėjo nurodytiems kokybės trūkumams arba nustačius, jog už trūkumų atsiradimą atsako pirkėjas, UAB „LIROSTA“ grąžina pirkėjui jo perduotas garantiniam aptarnavimui prekes, neatlygindamas pirkėjui jokių su tuo susijusių išlaidų. Jei ekspertizei atlikti prekės buvo siunčiamos gamintojui/tiekėjui, UAB „LIROSTA“ pasilieka teisę negrąžinti pirkėjui prekių tuo atveju, jei pirkėjo reikalavimai yra atmesti.
20. Prekės garantiniam aptarnavimui perduodamos ir grąžinamos prekių pirkimo vietoje, pirkėjui sulygtu laiku atvykus į atitinkamas UAB „LIROSTA“ prekybos patalpas.
21. Ekspertizės išlaidos tenka šaliai, kurios nenaudai yra išvados.  

VI. Tinkamos kokybės prekių grąžinimo sąlygos
22. Nustatytu kokybės garantijos terminu tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos UAB „LIROSTA“ tik esant visoms šioms sąlygoms:
22.1. Nesibaigė 14 dienų grąžinimo terminas, kuris skaičuojamas nuo prekių perdavimo pirkėjui.
22.2. Kartu su prekėmis pateikiami jų įsigijimą iš UAB „LIROSTA“ patvirtinančio dokumento originalas (kasos aparato kvitas, arba pirkimo – pardavimo kvitas, arba kitas prekių pirkimą patvirtinantis dokumentas) bei garantijos talonas, jei toks buvo išduotas.
22.3. Prekės supakuotos į originalią nesugadintą gamintojo/tiekėjo pakuotę.
22.4. Prekės nebuvo montuojamos ar sumontuotos.
22.5. Prekės nėra pažeistos ar kitaip sugadintos.
22.6. Prekės neprarado prekinės išvaizdos ir savybių, buvusių perdavimo pirkėjui metu.